Szkolenia dofinansowane w 85%! Poszerz swoje kompetencje, zyskasz w oczach swojego otoczenia! Nie zwlekaj skontaktuj się z nami!

Jest możliwość zapisu na szkolenia osób, które nie otrzymają dofinansowania.

Szkolenie kadry
i płace

Dla kogo jest szkolenie?

Dla osób, które, chcą zdobyć umiejętność z zakresu zarządzania kadrami w firmie oraz rozliczania płac. Umiejętność ta jest uniwersalna i bardzo pożądana u każdego pracodawcy, który zatrudnia pracowników. Obecnie w Polsce mamy ponad 16 mln pracowników i ponad 2 miliony przedsiębiorstw. W każdym przedsiębiorstwie występuję zapotrzebowanie na pracownika z umiejętnościami obsługi pracowników. Uczestnik szkolenia poprzez ukończenie szkolenia nabędzie kompetencje i uprawnienia do wykonywania zawodu czym może przyczynić się do polepszenia swoich możliwości na rynku pracy.

Wymagania: podstawowa obsługa komputera

Kto może być uczesnikiem, który otrzyma dofinansowanie?

Czy spełniasz warunki dofinansowania?

NIE KLASYFIKUJESZ SIĘ NA DOFINANSOWANIE? NIC NIE SZKODZI, DOŁĄCZ DO SZKOLENIA Z 50% BONIFIKATĄ!
O SZCZEGÓŁY ZAPYTAJ TELEFONICZNIE, PRZEZ MESSENGER LUB W BIURZE.

Program

Moduł I KADRY

Stosunek pracy i umowy cywilnoprawne, Źródła prawa pracy, Najważniejsze zasady prawa pracy, Informacje o pracowniku, a ustawa RODO, Obowiązek informacyjny pracodawcy
Akta osobowe i dokumentacja pracownicza, Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP i badań lekarskich

Rodzaje umów o pracę, forma umowy o pracę, treść i zawartość umowy o pracę

Zakres czynności pracownika i wykonywanie poleceń służbowych, odpowiedzialność porządkowa i materialna pracownika, umowy o zakazie konkurencji, usprawiedliwienia nieobecności w pracy.

Zmiana warunków pracy – aneksy i wypowiedzenia zmieniające. Czasowe powierzenie innej pracy – potrzeby pracodawcy, stan zdrowia pracownika

 1. Przyczyny i sposoby ustania stosunku pracy
 2. Wypowiedzenie umowy o pracę
 3. Okresy wypowiedzenia – obliczanie okresów wypowiedzenia, przedłużanie i skracanie okresów wypowiedzenia
 4. Rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia
 5. Porozumienie stron
 6. Wygaśnięcie stosunku pracy
 7. Świadectwo pracy
 1. Czas pracy, systemy i rozkład czasu pracy
 2. Pora nocna
 3. Nadgodziny i ich rozliczanie
 4. Dyżury pracownicze
 5. Przerwy w pracy
 6. Ewidencja czasu pracy
 1. Zasady udzielania urlopów i ich naliczanie
 2. Plan urlopów w zakładzie pracy
 3. Urlop wypoczynkowy pod telefonem i odwołanie pracownika z urlopu
 4. Urlop na żądanie i urlop zaległy
 5. Urlop wypoczynkowy na umowie zlecenie
 1. Urlop bezpłatny
 2. Urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski
 3. Urlop wychowawczy
 4. Opieka nad zdrowym dzieckiem
 5. Urlop okolicznościowy
 6. Opieka nad chorym członkiem rodziny
 7. Urlop na poszukiwanie pracy
 1. Zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę
 2. Obowiązkowe i dobrowolne składniki wynagrodzeń
 3. Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop
 4. Dodatki za porę nocną i nadgodziny
 5. Wynagrodzenie chorobowe i zasiłki
 6. Lista płac i ewidencja wynagrodzeń

Moduł II Płace

 1. Charakter i funkcje wynagrodzenia
 2. Obowiązkowe i dobrowolne składniki wynagrodzeń
 3. Wynagrodzenie za pracę a pozapłacowe świadczenia pracownicze
 4. Minimalne wynagrodzenie za pracę i jego wpływ na składniki wynagrodzenia
 5. Systemy wynagrodzeń, zasady i terminy wypłaty pracownika
 1. Wynagrodzenie za przepracowana część miesiąca
 2. Ustalenie wysokości obowiązkowych dodatków do wynagrodzenia
 3. Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent
 4. Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy i szkoleniowy
 5. Wynagrodzenie za gotowość do wykonywania pracy
 6. Wynagrodzenie za czas dyżuru
 7. Odprawy i odszkodowania
 1. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 2. Zasady naliczania składek ZUS
 3. Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 4. Rozliczanie listy płac
 5. Rozliczanie wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych
 6. Pracownicze plany kapitałowe – zasady wdrażania i obsługi
 1. Ustalenie prawa do wynagrodzeń chorobowych i zasiłków
 2. Ustalenie podstawy wynagrodzeń chorobowych i zasiłków
 3. Obliczanie wysokości wynagrodzeń chorobowych i zasiłków
 4. Wynagrodzenie chorobowe i zasiłki na liście płac
 1. Obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzeń
 2. Zasady ustalania kwot do potrącenia
 3. Potrącenia z wynagrodzeń chorobowych i zasiłków
 4. Potrącenia z wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych
 5. Potrącenia ze świadczeń pozapłacowych

Moduł III Płatnik - ćwiczenia

Moduł IV Program kadrowy - ćwiczenia

Co będziesz umiał po kursie?

Prawo
Zdobędziesz wiedzę z zakresu prawa pracy i prawa cywilno-prawnego. 91%
Umowy pracownicze
Zdobędziesz wiedzę z zakresu konstruowania umów pracowniczych, praw pracownika i pracodawcy. 90%
Wskaźniki płacowe
Będziesz umiał obliczać wynagrodzenie za pracę. Nauczysz się obliczać wskaźniki około zatrudnieniowe. 95%
Dokumentacja pracownicza
Zdobędziesz umiejętności z zakresu ewidencji wynagrodzeń, dokumentacji płacowych. 93%
Płatnik ZUS
Nauczysz się pracować na programie płatnik. 93%
Program kadrowy
Poznasz przykładowy program kadrowy, który używany jest w 60% firm w Polsce 91%

Certyfikacja

Vocational Competence Certificate (VCC) jako sposób potwierdzania kwalifikacji nabytych w systemie pozaformalnym i nieformalnym odpowiedzią na założenia Strategii EUROPA 2020. Założeniem systemu certyfikacji VCC jest dostarczenie pracodawcom wiarygodnej i kompleksowej informacji o kwalifikacjach pracowników/kandydatów do pracy. Jest to możliwe dzięki zachowaniu rzetelności i obiektywności procesów egzaminacyjnych.
Pracownik zajmujący się prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych, legitymujący się certyfikatem VCC, posiada gruntowną, aktualną wiedzę i umiejętności w zakresie prawa pracy oraz stosunków z niego wynikających, jak również stosunków pokrewnych, dotyczących: stwarzania warunków do wszechstronnego i harmonijnego przyjmowania pracownika do pracy, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.

Co zapewniamy?

Pracę w małej grupie dzięki temu trener może poświęcić maks. dużo czasu dla każdego

Doświadczonego trenera, trener spełnia wyśrubowane kryteria jakości MSUES

Ćwiczenia przy pomocy programów wykorzystywanych na co dzień w kadrach

Certyfikat ukończenia szkolenia

Materiały dydaktyczne

Przerwy kawowe

Dofinansowanie do szkolenia dla osób, które spełniają warunki to 85%!

Jeśli nie spełniasz kryterium dofinansowania i tak możesz uczestniczyć w szkoleniu. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły.

80 h szkolenia, dodatkowo opłata za egzamin

Skontaktuj się z nami

Biuro projektu

ul. 1 Maja 5 pok. 14
33-300 Nowy Sącz

Email : biuro@ingo.edu.pl

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek

Od 8:00 do 15:00

Formularz kontaktowy