Szkolenia dofinansowane w 85%! Poszerz swoje kompetencje, zyskasz w oczach swojego otoczenia! Nie zwlekaj skontaktuj się z nami!

Jest możliwość zapisu na szkolenia osób, które nie otrzymają dofinansowania.

Szkolenie pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera

Dla kogo jest szkolenie?

Dla osób, które, chcą zdobyć umiejętność z zakresu obsługi nowoczesnego  sekretariatu oraz aspektów prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. Umiejętność ta jest uniwersalna i bardzo pożądana u każdego pracodawcy, który zatrudnia pracowników. Obecnie w Polsce mamy ponad 16 mln pracowników i ponad 2 miliony przedsiębiorstw. W każdym przedsiębiorstwie występuję zapotrzebowanie na pracownika z umiejętnościami obsługi pracowników. Uczestnik szkolenia poprzez ukończenie szkolenia nabędzie kompetencje i uprawnienia do wykonywania zawodu czym może przyczynić się do polepszenia swoich możliwości na rynku pracy.

Wymagania: podstawowa obsługa komputera

Kto może być uczesnikiem, który otrzyma dofinansowanie?

Czy spełniasz warunki dofinansowania?

NIE KLASYFIKUJESZ SIĘ NA DOFINANSOWANIE? NIC NIE SZKODZI, DOŁĄCZ DO SZKOLENIA Z 50% BONIFIKATĄ!
O SZCZEGÓŁY ZAPYTAJ TELEFONICZNIE, PRZEZ MESSENGER LUB W BIURZE.

Program

Moduł I Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

Prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Procedura postępowania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach organizacyjnych.
Ryzyko zawodowe.

Moduł II Elementy prawa

Stosowanie przepisów prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.
Określenie praw i obowiązków pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Przepisy dotyczące tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych.

Moduł III Korespondencja biurowa

Dokumentacja biurowa działalności gospodarczej.
Redagowanie pism.
Podział pism w oparciu o różne kryteria.
Układy graficzne pisma.
Struktura pisma urzędowego.
Graficzne rozmieszczenie elementów pisma.
Zasady redagowania treści pism.
Styl pisma urzędowego.
Zwroty stosowane w korespondencji biurowej.
Postępowanie z pismami tajnymi i poufnymi.
Blankiety korespondencyjne
Typowe pisma biurowe.
Obieg informacji i dokumentów w jednostce organizacyjnej.
Instrukcja kancelaryjna.
Stosowanie instrukcji kancelaryjnej.
Schemat obiegu dokumentów.
Systemy kancelaryjne.
Rejestrowanie korespondencji w systemie dziennikowym i bez dziennikowym.
Rzeczowy wykaz akt .
Wysyłka pism pocztą tradycyjną i elektroniczną.

Moduł IV Organizacja pracy biura i sekretariatu

Zasady planowania i organizacji spotkań służbowych, narad i konferencji.
Rodzaje spotkań służbowych.
Wyposażenie sali konferencyjnej i środki techniczne.
Zasady przygotowania i wyposażenie sali konferencyjnej.
Kalkulacja kosztów spotkań służbowych.
Harmonogram spotkań służbowych.
Dokumentacja spotkań służbowych.
Planowanie pracy własnej i zespołu.
Zasady komunikacji interpersonalnej w zespole.

Moduł V Organizacja i obsługa spotkań służbowych

Zasady planowania i organizacji spotkań służbowych, narad i konferencji.
Rodzaje spotkań służbowych.
Wyposażenie sali konferencyjnej i środki techniczne.
Zasady przygotowania i wyposażenie sali konferencyjnej.
Kalkulacja kosztów spotkań służbowych.
Harmonogram spotkań służbowych.
Dokumentacja spotkań służbowych.
Planowanie pracy własnej i zespołu.
Zasady komunikacji interpersonalnej w zespole.

Moduł VI Postępowanie administracyjne

Przedmiot postępowania administracyjnego.
Sprawa administracyjna (strony postępowania, zasady obowiązujące w zakresie obiegu pism i korespondencji, doręczenia, terminy, protokoły, adnotacje).
Decyzja, postanowienie i ugoda administracyjna.
Zaświadczenia, skargi i wnioski.
Upoważnienia.
Sądowa kontrola decyzji i postanowień.

Moduł VII Savoir vivre w pracy biurowej

Zasady dobrego zachowania w biurze i ogólne zasady dobrego zachowania (hierarchia osób, pozdrowienia, przedstawienie, tytułowanie).
Relacje z klientami.
Relacje pracodawca – pracownik.

Moduł VIII Komputer w pracy biurowej

Korzystanie z usług internetowych.
Redagowanie i formatowanie dokumentów (obsługa programu MS WORD).
Wykonywanie obliczeń (obsługa programu MS EXCEL).
Korzystanie z baz danych (budowa i typy, tworzenie i modyfikowanie baz danych).

Co będziesz umiał po kursie?

Uczestnik potrafi

– Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu bhp.
– Zna procedury w zakresie bhp w jednostkach organizacyjnych.
– Potrafi określić ryzyko zawodowe na wykonywanym stanowisku pracy.

– Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, makro i mikroekonomii.
– Zna procedury zakładania działalności gospodarczej, zasady działania e-administracji.
– Zna i potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa pracy.

– Potrafi rozpoznać i posegregować korespondencje przy-chodzącą i wychodzącą z jednostki organizacyjnej.
– Zna układy graficzne pisma oraz graficzne rozmieszczenie standardowych elementów
– Zna zasady redagowania pism, stosuje zwroty stosowane w korespondencji biurowej.
– Sporządza różnego rodzaju pisma urzędowe.
-Zna systemy kancelaryjne i potrafi odpowiednio wprowadzić pismo, oznakować je i przydzielić do właściwych komórek.
– Kompletuje materiały i akty prawne niezbędne do pracy.
– Zna zasady archiwizowania pism.

– Potrafi scharakteryzować pracę biurową, zna jej specyfikę.
– Zna obowiązki pracownika sekretariatu i jest w stanie je wykonać.
– Potrafi zorganizować pracę biura lub sekretariatu.
– Wie jaka jest rola pracownika biura lub sekretariatu w tworzeniu wizerunku firmy
– Kreuje wizerunek firmy w oczach klientów.
– Zna współczesne formy organizacyjne przedsiębiorstw.
– Rozpoznaje strukturę organizacyjna jednostki, zna zakres i podział zadań w poszczególnych komórkach.
– Zna sposoby skutecznego przekazywania informacji.

-Zna zasady planowania i organizacji spotkań, narad i konferencji.
– Potrafi przygotować sale oraz środki techniczne dla potrzeb konferencji, zebrania, narady.
– Zna zasady kalkulacji kosztów, tworzenia harmonogramów oraz dokumentacji spotkań.
-Zna savoir vivre spotkania biznesowego.

-Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa administracyjnego.
-Zna i potrafi rozróżnić podstawowe dokumenty w postępowaniu administracyjnym.
– Potrafi komunikować się z przedstawicielami jednostek administracji samorządowej.
-Poprawnie wypełnia podstawowe druki urzędowe.
-Kompletuje akty prawne i informacje niezbędne do pracy.
-Wie gdzie szukać podstawowych informacji dotyczących postępowania administracyjnego.

-Potrafi współpracować w ze-spole.
-Zna zasady savoir vivre w pracy biurowej
-Zna zasady postępowania z klientami jednostki organizacyjnej.
-Zna relacje jakie powinny występować na linii pracodawca-pracownik.

-Potrafi korzystać z przeglądarek internetowych.
-Zna zasady redagowania i formatowania tekstów.
-Zna zasady wykonywania obliczeń, potrafi korzystać z pod-stawowych formuł.
-Potrafi stworzyć prostą bazę danych i ją zmodyfikować.

Certyfikacja

Vocational Competence Certificate (VCC) jako sposób potwierdzania kwalifikacji nabytych w systemie pozaformalnym i nieformalnym odpowiedzią na założenia Strategii EUROPA 2020. Założeniem systemu certyfikacji VCC jest dostarczenie pracodawcom wiarygodnej i kompleksowej informacji o kwalifikacjach pracowników/kandydatów do pracy. Jest to możliwe dzięki zachowaniu rzetelności i obiektywności procesów egzaminacyjnych.
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie we wszystkich jednostkach organizacyjnych poszukujących fachowców na stanowiskach dotyczących obsługi administracyjnej firmy. Mogą z powodzeniem prowadzić samodzielnie działalność: świadczenia usług w zakresie organizacji narad, szkoleń, zebrań, obsługę sprzętu biurowego, reklamę i promocję sprzętu biurowego itp.

Co zapewniamy?

Pracę w małej grupie dzięki temu trener może poświęcić maks. dużo czasu dla każdego

Doświadczonego trenera, trener spełnia wyśrubowane kryteria jakości MSUES

Ćwiczenia przy pomocy programów wykorzystywanych na co dzień w kadrach

Certyfikat ukończenia szkolenia

Materiały dydaktyczne

Przerwy kawowe

Dofinansowanie do szkolenia dla osób, które spełniają warunki to 85%!

Jeśli nie spełniasz kryterium dofinansowania i tak możesz uczestniczyć w szkoleniu. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły.

80 h szkolenia, dodatkowo opłata za egzamin

Skontaktuj się z nami

Biuro projektu

ul. 1 Maja 5 pok. 14
33-300 Nowy Sącz

Email : biuro@ingo.edu.pl

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek

Od 8:00 do 15:00

Formularz kontaktowy